English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Przybylski

Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów.

Cz. II. Wpływ wybranych czynników na działanie modyfikatorów
Polimery 2008, nr 6, 440


Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację przeglądu literatury dotyczącej wymienionych w tytule modyfikatorów poliuretanowych [PUR] (por. [1]). Omówiono wpływ struktury modyfikatorów - długości segmentów hydrofobowych oraz hydrofilowych łańcucha PUR, rozkładu ciężarów cząsteczkowych segmentów hydrofilowych oraz cech użytych w syntezie PUR substratów [rodzaj diizocyjanianu, stopień podstawienia grup hydroksylowych w poli(tlenku etylenu) (PEG)] - na efektywność modyfikacji właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów. Scharakteryzowano także zależność tej efektywności od czynników niezwiązanych ze strukturą modyfikatorów, mianowicie od dodatkowej obecności w układzie rozpuszczalnika organicznego oraz środka powierzchniowo czynnego a także od zawartości modyfikatora PUR.


Słowa kluczowe: polimery, dyspersje wodne, właściwości reologiczne, modyfikacja, poliuretany, struktura, dodatki, efektywność działania


e-mail: Jaroslaw.Przybylski@ichp.pl


J. Przybylski (107.2 KB)
Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów. Cz. II. Wpływ wybranych czynników na działanie modyfikatorów