English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

V. Rabová

Badania struktury oraz reologicznych i mechanicznych właściwości

nanokompozytów kauczuk silikonowy/montmorylonit (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 790


Streszczenie
Przedstawiono ogólną charakterystykę i metody otrzymywania nanokompozytów polimer/krzemian warstwowy. Otrzymano szereg nanokompozytów typu polimer krzemoorganiczny/montmorylonit z matrycą polimerową stanowiącą bądź kauczuk silikonowy Lukopren N1000, bądź też polimer oktametylocyklotetrasiloksanu z montmorylonitem jako napełniaczem (wykorzystano 5 odmian handlowych montmorylonitowych). Nanokompozyty uzyskiwano w wyniku polimeryzacji cyklicznego siloksanu w obecności napełniacza (metoda in situ) albo na drodze mechanicznego ujednolicenia w trójwalcowej mieszarce układów kauczuk silikonowy/montmorylonit. Zbadano wpływ sposobu syntezy nanokompozytu oraz rodzaju i zawartość napełniacza (3-10phr) na właściwości reologiczne (tabele 1, 2, rys. 1) i mechaniczne przy rozciąganiu (tabela 3) produktów; metodami WAXS i TEM scharakteryzowano też ich strukturę (rys. 3).

Słowa kluczowe: polimery krzemoorganiczne, montmorylonit, nanokompozyty, otrzymywanie, właściwości reologiczne, właściwości mechaniczne, struktura


e-mail: rabova.v@centrum.cz


V. Rabová (99.6 KB)
Badania struktury oraz reologicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów kauczuk silikonowy/montmorylonit (j. ang.)