English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Rokicki, P. G. Parzuchowski, D. Maciejewski, P. Rzytki

Silnie rozgałęzione poli(hydroksyetery) na podstawie biscyklicznego

węglanu z grupą fenolową

Polimery 2007, nr 9, 648


Streszczenie

Przedstawiono ogólną charakterystykę polimerów silnie rozgałęzionych, zwłaszcza zaś uwzględniono otrzymywanie poli(hydroksyeterów) o takiej właśnie strukturze. Opracowano warunki wieloetapowej syntezy biscyklicznego węglanu zawierającego w cząsteczce grupę fenolową - diwęglanu N,N-bis(2,3-dihydroksypropylo)-4-hydroksyaniliny, który następnie poddawano polikondensacji bez startera bądź też w obecności startera; stanowiły go triglicydylowy eter trimetylolopropanu albo diwęglan 2,2-bis[4-(2,3-dihydroksypropoksy)fenylo]propanu. Monomer scharakteryzowano na podstawie widm 1H i 13C NMR, a powstające silnie rozgałęzione poli(hydroksyetery) - na podstawie widma masowego i wyników badania metodą GPC.


Słowa kluczowe: silnie rozgałęziony polimer, poli(hydroksyeter), cykliczne węglany, polikondensacja


e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl


G. Rokicki, P. G. Parzuchowski, D. Maciejewski, P. Rzytki (252.4 KB)
Silnie rozgałęzione poli(hydroksyetery) na podstawie biscyklicznego węglanu z grupą fenolową