English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rybiński, G. Janowska

Wpływ antypirenów na stabilność termiczną i palność usieciowanych kauczuków nitrylowych
Polimery 2009, nr 11-12, 833


Streszczenie
Metodą analizy termicznej zbadano palność nadtlenkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego NBR 18, zawierających dodatek rozmaitych antypirenów. Stwierdzono wyraźną zależność między szybkością rozkładu usieciowanego elastomeru, a jego palnością określoną wartością wskaźnika tlenowego OI oraz czasem spalania w powietrzu. Omówiono wpływ poszczególnych uniepalniaczy na powstawanie warstwy granicznej między płomieniem a próbką oraz na reakcje zachodzące w fazie gazowej spalania. Tworzące się ciekłe produkty rozkładu termicznego usieciowanych elastomerów z udziałem fosforoorganicznych Disflamolli ułatwiają spalanie w powietrzu tych wulkanizatów. Najefektywniejszymi związkami uniepalniającymi okazały się pentabromotoluen i mieszaniny tlenku antymonu z chloroparafiną.

Słowa kluczowe: kauczuk, palność, stabilność termiczna, antypireny


e-mail: przemek100@ujk.kielce.pl


P. Rybiński, G. Janowska (139.6 KB)
Wpływ antypirenów na stabilność termiczną i palność usieciowanych kauczuków nitrylowych