English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, B. Waśniewski, A. Pytel, M. Zielecka

Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionką modyfikowaną grupami izocyjanianowymi

Polimery 2009, nr 10, 657


Streszczenie
W procesie polimeryzacji wytworzono in situ nanokompozyty z osnową poliuretanową napełniane niemodyfikowaną lub modyfikowaną grupami NCO nanokrzemionką. Wymiary nanocząstek analizowano na podstawie zmian poziomu potencjału Zeta. Przy użyciu metody HR SEM obserwowano strukturę otrzymanych cząstek nanokrzemionki a także strukturę kompozytów oceniając stopień zdyspergowania nanonapełniacza w osnowie. Budowę nanokompozytów potwierdzono widmami FT-IR oraz metodą DSC. Oznaczono temperaturę zeszklenia, badano zależność odporności na zużycie ścierne, kąta zwilżania, gęstości, a także właściwości wytrzymałościowych uzyskiwanych materiałów od udziału i rodzaju użytej nanokrzemionki. Wprowadzenie do osnowy z PUR nanonapełniacza ogranicza separację fazową segmentów giętkich i sztywnych w poliuretanie. Korzystne ze względu na wytrzymałość mechaniczną jest napełnianie PUR 1 lub 2 % mas. nanokrzemionki, w takich warunkach wzrasta również odporność na ścieranie wytwarzanych materiałów.

Słowa kluczowe: nanokompozyt, poliuretan, nanokrzemionka, funkcjonalizacja powierzchni, grupy izocyjanianowe, właściwości, zużycie ścierne


e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl


J. Ryszkowska, B. Waśniewski, A. Pytel, M. Zielecka (205.9 KB)
Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionką modyfikowaną grupami izocyjanianowymi