English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, E. Zawadzak, D. Hreniak, W. Stręk, K. J. Kurzydłowski

Struktura i właściwości nanokompozytów poliuretan/YAG:Tb3+ (j. ang.)

Polimery 2007, nr 5, 340


Streszczenie

Elastyczne folie poliuretanowe o właściwościach luminescencyjnych są przedmiotem dużego zainteresowania ze względu na różnorodność ich zastosowań. Jedną z potencjalnych możliwości ich wykorzystania jest zabezpieczanie dokumentów. W ramach tej pracy zbadano wpływ zawartości nanonapełniacza na strukturę oraz właściwości otrzymanych kompozytów. Do syntezy nanokompozytów użyto poli(ε-kaprolaktano)diolu (PCL diol), 4,4'-diizocyjanian dicykloheksylometanu (HMDI) oraz dioli jako przedłużaczy łańcucha. Nanokompozyty otrzymano metodą in situ z mieszaniny substratów w procesie syntezy prowadzonej metodą prepolimerową. Jako nanonapełniacza użyto kryształów granatu itrowo-glinowego (YAG) domieszkowanego 10% mas. Tb3+, dodając go w ilości od 0,05 do 0,2% mas. w stosunku do całej masy polimeru. Otrzymane nanokompozyty z różną zawartością nanonapełniacza charakteryzowały się wysoką przeświecalnością oraz intensywnością emisji (tabela 1, rys. 3). Za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) wykonano analizę mikrostruktury otrzymanych próbek (rys. 2). Analizę wielkości ziarna nanonapełniacza przeprowadzono za pomocą wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego (HRSEM) oraz wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (HRTEM) (rys. 1). Określono korelację pomiędzy właściwościami mechanicznymi (tabela 4) i optycznymi otrzymanych kompozytów, a mikrostrukturą nanokompozytów.


Słowa kluczowe: poliuretan, nanokompozyt, morfologia, właściwości optyczne, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne


e-mail: ewelina@inmat.pw.edu.pl


J. Ryszkowska, E. Zawadzak, D. Hreniak, W. Stręk, K. J. Kurzydłowski (692.8 KB)
Struktura i właściwości nanokompozytów poliuretan/YAG:Tb3+ (j. ang.)