English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz

Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych.

Cz. II. Reakcje indukowane światłem laserowym

Polimery 2007, nr 6, 403


Streszczenie

Na podstawie literatury omówiono najistotniejsze procesy zachodzące pod wpływem energii promieniowania laserowego w warstwie wierzchniej (WW) materiałów polimerowych. Przedstawiono fizyczny mechanizm powstawania rodników w kilku typowych polimerach termoplastycznych a także podstawowe reakcje utleniania WW. Opisano zasadę inicjowanego laserem fotosieciowania i fotopolimeryzacji, również w obecności fotoinicjatorów. Scharakteryzowano pod względem kinetycznym proces generowania ciepła w WW napromienianego materiału polimerowego oraz związaną z tym zjawiskiem dyfuzję ciepła a także zmiany temperatury następujące w toku modyfikacji przebiegającej poniżej progu ablacji.


Słowa kluczowe: promieniowanie laserowe, materiały polimerowe, warstwa wierzchnia, modyfikacja


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


P. Rytlewski, M. Żenkiewicz (159 KB)
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. II. Reakcje indukowane światłem laserowym