English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, M. Kmiotek

Reakcje interelastomerowe w niekonwencjonalnych mieszaninach elastomerów

Polimery 2007, nr 7-8, 511


Streszczenie

Na podstawie literatury przedstawiono zagadnienie powstawania sieci interelastomerowych w mieszaninach elastomerów. Omówiono wyniki własnych badań sieciowania nowych, niekonwencjonalnych mieszanin elastomerowych, zawierających karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (XNBR) oraz chlorosulfonowany polietylen (CSM). Na podstawie oznaczań wulkametrycznych, oceny pęcznienia równowagowego i analizy widm IR ustalono, że w mieszaninach CSM/XNBR, zawierających do 40 cz. mas. CSM, dochodzi do utworzenia sieci przestrzennej, zawierającej interelastomerowe wiązania poprzeczne o budowie jonowej XNBRR-CO-O(-)(+)Me(+)(-)O-SO2-RCSM, podczas gdy sam CSM nie ulega sieciowaniu w zastosowanych warunkach. O postępie reakcji i właściwościach usieciowanej mieszaniny decyduje stosunek masowy CSM/XNBR oraz ilość i rodzaj związku metalu zastosowanego jako czynnik sieciujący. Najlepsze efekty daje sieciowanie mieszanin za pomocą MgO, Mg(OH)2, ZnO lub zasadowego węglanu cynku, wprowadzonych do mieszaniny w ilości >300 mmol/100g, realizowane w temp. >413K (>140°C). Rodzaj zastosowanego CSM (o zawartości związanego chloru w przedziale 29-43 % mas.) nie wywiera istotnego wpływu na stopień usieciowania omawianych mieszanin.


Słowa kluczowe: mieszaniny elastomerów, karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, chlorosulfonowany polietylen, sieciowanie, tlenki metali(II), sieci interelastomerowe, właściwości usieciowanych produktów


e-mail: rzymski@p.lodz.pl


W. M. Rzymski, M. Kmiotek (141.2 KB)
Reakcje interelastomerowe w niekonwencjonalnych mieszaninach elastomerów