English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Samujło, A. Rudawska

Modyfikacja polietylenu małej gęstości wodorotlenkiem glinu

a jego swobodna energia powierzchniowa

Polimery 2010, nr 11-12, 846


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.846

Streszczenie

Zbadano wpływ obecności wprowadzonego do polietylenu wodorotlenku glinu (ATH) i innych środków pomocniczych na wartość swobodnej energii powierzchniowej (SEP) oraz chropowatość powierzchni wytłoczyny. Ustalono, że wprowadzenie ATH nie wpływa w sposób istotny na właściwości adhezyjne wytłaczanego PE-LD, następuje natomiast ich pogorszenie po dodaniu środków pomocniczych. Zarówno ATH, jak i środki pomocnicze powodują zwiększenie parametrów chropowatości powierzchni wytłoczyny.


Słowa kluczowe: polietylen, wodorotlenek glinu, właściwości adhezyjne, swobodna energia powierzchniowa, chropowatość


e-mail: b.samujlo@pollub.pl


B. Samujło, A. Rudawska (493.8 KB)
Modyfikacja polietylenu małej gęstości wodorotlenkiem glinu a jego swobodna energia powierzchniowa