English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Schab-Balcerzak

Holograficzne siatki dyfrakcyjne w funkcjonalizowanych poliamidoimidach

Polimery 2008, nr 9, 663


Streszczenie

Przedstawiono podsumowanie wyników badań własnych dotyczących holograficznego zapisu siatek dyfrakcyjnych w serii poliamidoimidów (PAI) funkcjonalizowanych chromoforami azobenzenowymi. Polimery te różniły się budową łańcucha głównego, podstawnikami w grupie azobenzenowej, miejscem jej wprowadzenia do polimeru oraz zawartością chromoforu (schemat A). Holograficzny zapis siatek dyfrakcyjnych badano przy użyciu lasera Ar+ o długości linii 488 i 514,5nm. Pomiary wykonano w dwóch wariantach konfiguracji polaryzacji wiązek piszących: s-s i s-p. Wydajność dyfrakcji w badanych polimerach sięga 3,6%. Za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) obserwowano tworzenie się siatek reliefowych charakteryzujących się regularną, sinusoidalną modulacją powierzchni. Omówiono zależność kinetyki zapisu siatek dyfrakcyjnych oraz głębokości modulacji powierzchni od budowy funkcjonalizowanych PAI.


Słowa kluczowe: poliamidoimidy, chromofory azobenzenowe, holograficzne siatki dyfrakcyjne, topografia powierzchni


e-mail: eschab-balcerzak@cmpw-pan.edu.pl


E. Schab-Balcerzak (164.2 KB)
Holograficzne siatki dyfrakcyjne w funkcjonalizowanych poliamidoimidach