English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Schab-Balcerzak, Masa-Aki Kakimoto

Sieciowanie żywicy epoksydowej rozgałęzionym poliamidem

Polimery 2005, nr 4, 262


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.262


Streszczenie

Otrzymano nowe materiały epoksydowe w wyniku termicznego usieciowania diglicydylowego eteru bisfenolu A (żywica „Epikote-828”) silnie rozgałęzionym aromatycznym poliaminoamidem (HBP, schemat A). Zbadano wpływ ciężaru cząsteczkowego HBP na przebieg sieciowania oraz na stabilność termiczną, dynamiczne właściwości mechaniczne i właściwości mechaniczne przy rozciąganiu usieciowanej żywicy epoksydowej (EP). Dobierając ciężar cząsteczkowy HBP można regulować badane cechy użytkowe utwardzonej EP. Porównano niektóre właściwości nowej utwardzonej EP z właściwościami żywicy „Epikote” usieciowanej przy użyciu typowej aminy aromatycznej - 1,3-fenylenodiaminy (MPDA).


Słowa kluczowe: silnie rozgałęziony aromatyczny poliaminoamid, żywica epoksydowa, sieciowanie, ciężar cząsteczkowy utwardzacza, właściwości użytkowe

E. Schab-Balcerzak, Masa-Aki Kakimoto (98.1 KB)
Sieciowanie żywicy epoksydowej rozgałęzionym poliamidem