English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Ścigalski, J. Pączkowski

Nowe rozpuszczalne w wodzie pochodne benzofenonu jako inicjatory

rodnikowej polimeryzacji akrylanów (j. ang.)
Polimery 2007, nr 1, 19


Streszczenie

Wygaszanie stanu trypletowego benzofenonu przez aminokwasy przebiega zgodnie z mechanizmem fotoindukowanego międzycząsteczkowego przeniesienia elektronu (PET), prowadząc do generowania wolnych rodników mogących inicjować polimeryzację. Opisano wyniki badań inicjowania z wykorzystaniem procesu PET polimeryzacji rodnikowej za pomocą rozpuszczalnej w wodzie kompozycji składającej się z soli sodowej kwasu 4-benzoilo-benzenosulfonowego (BBS) lub soli disodowej kwasu di(benzoilobenzofenono-4,4'-sulfonowego) (DBBS) pełniących role absorbera promieniowania i aminokwasu jako donora elektronów. Stosowano przy tym aminokwasy zawierające siarkę bądź jej niezawierające - odpowiednio SAAc i AAc (tabela 1). Polimeryzacji poddano mieszaninę diakrylanu glikolu polioksyetylenowego (PEGDA) z 1-proc. roztworem NH4OH w stosunku objętościowym 3:1. Mechanizm procesu fotoinicjowania polimeryzacji analizowano korzystając z pomiarów kinetyki polimeryzacji rodnikowej metodą oznaczania ilości wydzielającego się ciepła (rys. 10, tabela 1) oraz badania procesu fotoredukcji sulfonowych pochodnych benzofenonu w obecności donorów elektronu metodą nanosekundowej fotolizy błyskowej (tabele 2 i 3, rys. 1-9). W procesie pierwotnym następuje przeniesienie elektronu z aminokwasu do stanu trypletowego sulfonowej pochodnej benzofenonu (absorpcja przejściowa BBS3 przy 530nm) dające w rezultacie parę rodnikojonów (widmo przejściowe BBS z maksimum przy 630nm). Szybkie protonowanie rodnikoanionu prowadzi do utworzenia rodnika ketylowego badanego benzofenonu, obserwowanego w widmie przejściowym przy 545nm. Zachodzący równolegle proces fotoindukowanego utleniania aminokwasu prowadzi w wyniku sekwencji reakcji następczych do utworzenia rodników α-aminoalkilowych mogących inicjować polimeryzację rodnikową akrylanów. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano mechanizm podstawowych procesów fotochemicznych zachodzących w trakcie polimeryzacji (schematy A-D).


Słowa kluczowe: fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa, diakrylan glikolu polioksyetylenowego, układy redoksy, rozpuszczalne w wodzie pochodne benzofenonu, aminokwasy zawierające siarkę


e-mail: scigal@chem.atr.bydgoszcz.pl


F. Ścigalski, J. Pączkowski (295.4 KB)
Nowe rozpuszczalne w wodzie pochodne benzofenonu jako inicjatory rodnikowej polimeryzacji akrylanów (j. ang.)