English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, K. J. Kurzydłowski

Wpływ wymiarów cząstek oraz obróbki powierzchniowej napełniaczy

na wybrane właściwości modelowych kompozytów ceramiczno-polimerowych

stosowanych na wypełnienia stomatologiczne (j. ang.)
Polimery 2008, nr 3, 208


Streszczenie

Materiałami badanymi w pracy były kompozyty oparte na mieszaninie dwóch żywic metakrylanowych, zawierające 40-60% obj. napełniaczy ceramicznych (głównie krzemionkowych) o różnym średnim wymiarze cząstek. Określono wpływ tych wymiarów (w przedziale 13nm-3μm) czterech typów napełniaczy na maksymalny ich udział w kompozycji (MVFF) a także na wytrzymałość na zginanie (Rf) (rys. 2) i mikrotwardość HV 0,2 (rys. 3). Zbadano również zależność wartości MVFF, Rf i HV 0,2 od ilości 3-(metakryloiloksy) propylotrimetoksysilanu (MPTMS) - środka zastosowanego do powierzchniowej obróbki (silanizacji) proszkowych napełniaczy kompozytów zawierających mikronapełniacz "K3M" (rys. 4, 6, 7) lub mikrokrzemionkę (rys. 8, 9). Stwierdzono, że średni wymiar cząstek napełniacza wywiera istotny wpływ na oceniane właściwości materiałów: kompozyty z mikronapełniaczem (wymiar 500nm) charakteryzują się zdecydowanie większą wartością Rj i mikrotwardością niż kompozyty wzmacniane mikrokrzemionką (wymiar 3μm). Wykazano też, że kompozyty zawierające silanizowany napełniacz ceramiczny wykazują lepsze właściwości mechaniczne niż kompozyty z niesilanizowanym proszkiem.


Słowa kluczowe: kompozyty ceramiczno-polimerowe, materiały dentystyczne, wypełniacze ceramiczne, wymiary cząstek, silanizacja, właściwości mechaniczne


e-mail: jsiejka@inmat.pw.edu.pl


J. Siejka-Kulczyk, M. Lewandowska, K. J. Kurzydłowski (117.1 KB)
Wpływ wymiarów cząstek oraz obróbki powierzchniowej napełniaczy na wybrane właściwości modelowych kompozytów ceramiczno-polimerowych stosowanych na wypełnienia stomatologiczne (j. ang.)