English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ślączka, J. Lubczak

RAPID COMMUNICATION
Oligomery uretanowe z pierścieniami pirimidynowymi (j. ang.)
Polimery 2008, nr 10, 760


Streszczenie

Wykorzystując reakcje kwasu barbiturowego (BA) z odpowiednim nadmiarem formaldehydu w temperaturze 96° otrzymano barbituran N,N-bis(hydroksymetylu) (BHMB), który zastosowano jako diol do otrzymywania oligomerów uretanowych. Opracowano warunki syntezy oligomerów z pierścieniem pirimidynowym z zastosowaniem BHMB i jednego z izocyjanianów: 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI), 2,4-diizocyjanianu toluilenu (TDI) lub 1,6-diizocyjanianu heksametylenu (HMDI). Reakcje prowadzono w środowisku dimetyloformamidu (DMF), w temperaturze 60° w czasie 1-2 godzin. Otrzymane produkty analizowano na zawartość węgla, wodoru i azotu oraz wykonano ich widma 1H NMR i IR. Stwierdzono niewielkie odstępstwa zawartości oznaczonych pierwiastków w otrzymanych oligomerach w stosunku do wartości obliczonej, co wynika z eliminacji, podczas reakcji z izocyjanianami w podwyższonej temperaturze, części formaldehydu związanego nietrwale w grupach N-hydroksymetylowych. Zbadano przemiany fizyczne oraz odporność termiczną otrzymanych oligomerów uretanowych. Obecność w strukturze pierścieni pirymidynowych zwiększa ich odporność termiczną w porównaniu z oligomerami nie zawierającymi takich grup.


Słowa kluczowe: barbituran N,N-bis(hydroksymetylu), izocyjaniany, poliaddycja, oligomery uretanowe, odporność termiczna


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


A. Ślączka, J. Lubczak (94.5 KB)
Oligomery uretanowe z pierścieniami pirimidynowymi (j. ang.)