English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sobczak, K. Żółtowska, A. Jaklewicz, W. Kołodziejski

Oznaczanie pozostałości cyny w syntezowanych biomedycznych poliestrach alifatycznych

metodą elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Polimery 2010, nr 9, 674


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.674

Streszczenie

Metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia, katalizowanej 2-etyloheksanianem cyny (SnOct2) otrzymano cykliczne poliestry: polilaktyd (PLA) i poli(e-kaprolakton) (PCL). Uzyskane produkty poddawano procesowi kilkakrotnego oczyszczania z pozostałości cynoorganicznego katalizatora. Zawartość Sn w polimerach, po każdym kolejnym oczyszczaniu, oznaczano za pomocą elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ET-AAS). Wyniki analiz dyskutowano uwzględniając wymagania Farmakopei Europejskiej dotyczące dopuszczalnej zawartości cyny w biomedycznych poliestrach alifatycznych. Stwierdzono, że czterokrotne oczyszczanie produktu polireakcji pozwala na obniżenie poziomu stężenia Sn o 3 rzędy wielkości, do wartości mniejszych niż określone przez Farmakopeę dla materiałów mających kontakt z krwią, ponadto operacje te nie powodują degradacji polimeru.


Słowa kluczowe: poliestry alifatyczne, polilaktyd, poli(e-kaprolakton), polimery biomedyczne, elektrotermiczna absorpcyjna spektrometria atomowa.


e-mail: marcin.sobczak@wp.pl


M. Sobczak, K. Żółtowska, A. Jaklewicz, W. Kołodziejski (205.7 KB)
Oznaczanie pozostałości cyny w syntezowanych biomedycznych poliestrach alifatycznych metodą elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej