English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Feder-Kubis

Spektroskopia NMR w badaniach nowych chiralnych cieczy jonowych (j. ang.)

Polimery 2011, nr 9, 676


Streszczenie

Przedstawione w pracy chiralne ciecze jonowe [CILs, wzory (I)—(IV)] badano by ocenić możliwość ich zastosowania w roli katalizatorów, reagentów oraz rozpuszczalników w syntezie asymetrycznej, jak również w polimeryzacji stereoselektywnej. Omówiono szczegółowo wykorzystanie spektroskopii NMR do badań nowych CILs. Analizując widma NMR czwartorzędowych soli amoniowych z podstawnikiem (1R,2S,5R)-(–)-mentoksymetylowym zwrócono uwagę na charakterystyczne dwa dublety pochodzące od diasteretopowych protonów grupy metylenowej (układ spinowy AB) znajdującej się między czwartorzędowym atomem azotu i tlenem (rys. 1). W celu precyzyjnego określenia położenia każdego protonu i węgla części mentolowej oraz szczegółowego przypisania rodzaju sygnałów wykonano i omówiono widma dwuwymiarowe 2D NMR (rys. 2). Analiza widm 1H NMR i 13C NMR badanych CILs wykazała przesunięcia sygnałów chemicznych, w stosunku do położenia analogicznych sygnałów grup atomów wodoru (widma 1H NMR) oraz grup atomów węgla (widma 13C NMR) w chlorkach. Uszeregowano zarówno aniony, jak i syntezowane związki (w zależności od rodzaju aminy będącej częścią strukturalną czwartorzędowej soli amoniowej), pod względem zdolności ekranujących.


Słowa kluczowe: czwartorzędowa sól amoniowa, ciecz jonowa, chiralność, protony diastereotopowe, przesunięcie chemiczne


e-mail: joanna.feder-kubis@pwr.wroc.pl


J. Feder-Kubis

Spektroskopia NMR w badaniach nowych chiralnych cieczy jonowych (j. ang.)