English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Stączek, S. Płaska

Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z poli(tereftalanu

etylenu). Cz. I. Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania

Polimery 2011, nr 10, 760


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.760

Streszczenie

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań własnych zmierzających do opracowania automatycznego układu sterowania temperaturą uplastycznionych preform z poli(tereftalanu etylenu) (PET), w technologii wytwarzania pojemników przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem. Sformułowano problem i cel sterowania oraz omówiono obiekt sterowania w ujęciu przyczynowo-skutkowym, typowym dla syntezy sterowania. Zidentyfikowano i scharakteryzowano procesy cząstkowe, urządzenia wykonawcze, wielkości przyczynowe, skutkowe oraz czynniki zakłócające a także omówiono strukturę obiektu. Przedyskutowano właściwości statyczne wybranych elementów obiektu sterowania oraz możliwości kompensacji wpływu zmian obserwowalnych wielkości zakłócających na przebieg procesu uplastyczniania.


Słowa kluczowe: kształtowanie przez rozdmuchiwanie z rozciąganiem, sterowanie temperaturą, uplastycznianie preform z PET


e-mail: p.staczek@pollub.pl, wm.ka@pollub.pl


P. Stączek, S. Płaska

Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników zpoli(tereftalanu etylenu). Cz. I. Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania