English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Świerz-Motysia, B. Jurkiewicz, M. Rajkiewicz

Nowe termoplastyczne wulkanizaty – badania wstępne (j. ang.)

Polimery 2007, nr 3, 203


Streszczenie

Termoplastyczne elastomery (TPE) stanowią nową grupę materiałów elastomerowych o właściwościach mechanicznych porównywalnych, a często korzystniejszych niż w przypadku konwencjonalnych materiałów termoplastycznych. Termoplastyczne wulkanizaty (TPE-V) są mikroheterogenicznymi mieszaninami, w których plastomer tworzy fazę ciągłą, a fazą zdyspergowaną są cząstki selektywnie usieciowanego elastomeru. Przedmiotem badań była struktura i właściwości mechaniczne TPE-V wytworzonych w procesie reaktywnego przetwórstwa w stanie stopionym mieszaniny PP i elastomeru etylenowo-oktenowego z zastosowaniem układu sieciującego silan/wilgoć. Morfologię TPE-V (rys. 2) badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a właściwości termiczne (rys. 4-6, tabela 2) metodami dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz różnicowej analizy termicznej (DTA). Stwierdzono, że zarówno właściwości mechaniczne (rys. 1, tabela 3), jak i termiczne kompozycji zależą od składu próbek poddanych działaniu mechanicznych naprężeń i temperatury. Temperatura zeszklenia (Tg) próbek obniża się ze wzrostem udziału elastomeru w TPE-V.


Słowa kluczowe: kopolimer etylen/okten, układ sieciujący silan/wilgoć, termoplastyczne wulkanizaty, temperatura zeszklenia, morfologia, właściwości mechaniczneB. Świerz-Motysia, B. Jurkiewicz, M. Rajkiewicz (137.2 KB)
Nowe termoplastyczne wulkanizaty - badania wstępne (j. ang.)