English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Tomasik, M. Biernat, P. G. Parzuchowski

Silnie rozgałęzione żywice wielometakrylowe o małej lepkości i małej inhibicji

tlenowej do zastosowań dentystycznych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 4, 284


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.284

Streszczenie
Opisano sposób syntezy nowych silnie rozgałęzionych (hiperrozgałęzionych) wielometakrylowych makromonomerów zdolnych do fotopolimeryzacji. Charakteryzują się one zmniejszoną lepkością oraz ograniczoną inhibicją tlenową i są przeznaczone do zastosowań dentystycznych. Zsyntetyzowano dwa typy żywic: pierwszy zawierał cząsteczkę bisfenolu A jako rdzeń i ramiona polieterowe (Schemat A, produkty 4a-4c), drugi zaś - trimetylolopropan (TMP) i ramiona polieterowe z fragmentami uretanowymi (Schemat B, produkty 5c-7c oraz Schemat C, produkt 8b). Ugrupowania uretanowe zostały wprowadzone metodą bezizocyjanianową (5c-7c) bądź też tradycyjną z wykorzystaniem izocyjanianu (Schemat C, 8b). Budowę chemiczną makromonomerów scharakteryzowano metodami spektroskopowymi 1H NMR (rys. 1-3, 5, 7) i FTIR (rys. 4 i 6). Metodą FTIR zbadano przebieg konwersji wiązań podwójnych w fotopolimeryzacji kilku żywic wielometakrylowych w funkcji czasu (rys. 8). Scharakteryzowano też ich gęstość i skurcz polimeryzacyjny (Tabela 1) oraz wybrane właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie i twardość powierzchniową, Tabela 2). Wyniki wskazują, że uzyskane żywice mogą stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych kompozytów, w szczególności kompozytów dentystycznych.


Słowa kluczowe: polimery silnie rozgałęzione, żywice wielometakrylowe, kompozyty dentystyczne, budowa chemiczna, mała lepkość


e-mail: pparzuch@ch.pw.edu.pl


A. K. Tomasik, M. Biernat, P. G. Parzuchowski (177.9 KB)
Silnie rozgałęzione żywice wielometakrylowe o małej lepkości i małej inhibicji tlenowej do zastosowań dentystycznych (j. ang.)