English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Tomaszewska, J. Kałużna-Czaplińska, W. Jóźwiak

Termokatalityczna degradacja polietylenu małej gęstości w obecności klinoptylolitu

– wpływ depozytu węglowego na aktywność katalizatora (j. ang.)
Polimery 2010, nr 3, 222


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.222


Streszczenie

Przeprowadzono badania dotyczące zastosowanie naturalnego zeolitu - klinoptylolitu jako katalizatora reakcji rozkładu termicznego polietylenu małej gęstości (PE-LD), a także wpływu depozytu węglowego na powierzchni tego katalizatora na jego aktywność w badanej reakcji. Stwierdzono, że klinoptylolit jest bardzo efektywnym katalizatorem termokatalitycznej degradacji PE-LD umożliwiającym obniżenie temperatury reakcji, skrócenie czasu jej trwania jak i zwiększenie selektywności reakcji w kierunku produktów ciekłych. Testy katalityczne prowadzone były w reaktorze ze stali nierdzewnej w atmosferze przepływającego argonu, pod ciśnieniem atmosferycznym do temperatury 410°C. Otrzymane produkty reakcji termokatalitycznej degradacji PE-LD podzielono na trzy grupy: gazowe, ciekłe i stałe. Ciekłe produkty analizowane były za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas (GC/MS). Stwierdzono, że zastosowanie "świeżego" klinoptylolitu w badanej reakcji sprzyja otrzymywaniu lżejszych węglowodorów, zmniejsza stosunek ilościowy alkanów do alkenów i niemalże eliminuje cykloalkany z produktów ciekłych. Kilkakrotne zastosowanie tej samej próbki katalizatora w reakcji rozkładu PE-LD skutkuje zwiększeniem stosunku ilościowego węglowodorów nasyconych do nienasyconych w produktach degradacji oraz niewielkim wzrostem zawartości węglowodorów cyklicznych, ale nie wpływa znacząco na czas i temperaturę prowadzenia procesu, a także na skład fazowy otrzymanych produktów.


Słowa kluczowe: klinoptylolit, degradacja termiczna, degradacja katalityczna, polietylen małej gęstości, depozyt węglowy


e-mail: karinatom@poczta.onet.pl


K. Tomaszewska, J. Kałużna-Czaplińska, W. Jóźwiak (162.8 KB)
Termokatalityczna degradacja polietylenu małej gęstości w obecności klinoptylolitu – wpływ depozytu węglowego na aktywność katalizatora (j. ang.)