English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Turečková, I. Prokopová, P. Niklová, J. Šimek, P. Šmejkalová, F. Keclík

Biodegradowalne mieszaniny kopoliester/skrobia – otrzymywanie,

właściwości mechaniczne, zwilżalność, przebieg biodegradacji (j. ang.)
Polimery 2008, nr 9, 639


Streszczenie

Otrzymano szereg mieszanin aromatyczno-alifatycznych kopoliestrów zawierających 35% mol. fragmentów aromatycznych z plastyfikowaną gliceryną skrobią pszeniczną (tabela 1). Kopoliester był produktem solwolizy poli(tereftalanu etylenu) (PET z butelek po napojach) w wodnym roztworze kwasu mlekowego. Zbadano go metodami 1H NMR (rys. 2) i DSC (rys. 3). Określono wpływ składu mieszanin (zawierających 55-75% mas. kopoliestru) na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wody oraz właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (tabela 1) a także na - istotną z punktu widzenia zastosowania do celów opakowaniowych - zwilżalność charakteryzowaną wartościami energii powierzchniowej i krytycznego napięcia powierzchniowego obliczanymi na podstawie wartości kąta zwilżania (rys. 4). Biodegradowalność mieszanin badano w beztlenowych warunkach termofilnych (55°C) z zastosowaniem mieszanej kultury mikroorganizmów w osadach z oczyszczalni ścieków. Oceniano intensywność procesu wydzielania biogazu w funkcji czasu biodegradacji (rys. 5) jak również spowodowaną tym procesem zmianę lepkości zredukowanej frakcji poliestru w mieszaninie (tabela 2).


Słowa kluczowe: opakowania żywności, aromatyczno-alifatyczny kopoliester, skrobia plastyfikowana, mieszaniny, biodegradacja


e-mail: Jana.Tureckova@vscht.cz


J. Turečková, I. Prokopová, P. Niklová, J. Šimek, P. Šmejkalová, F. Keclík (132.5 KB)
Biodegradowalne mieszaniny kopoliester/skrobia - otrzymywanie, właściwości mechaniczne, zwilżalność, przebieg biodegradacji (j. ang.)