English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. D. Vlad, S. Vasiliu

Sieciowanie wielofunkcyjnych monomerów za pomocą polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)
Polimery 2010, nr 3, 181


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.181

Streszczenie
Przedmiotem badań był proces sieciowania na drodze polimeryzacji suspensyjnej maleinianu diallilu (DAM) i jego kopolimeru z metakrylanem metylu (MM). Określono wpływ warunków prowadzenia reakcji na strukturę otrzymanych poli(maleinianu diallilu) [poly(DAM)] i poli(maleinianu diallilu-ko-metakrylanu metylu) [poly(DAM-co-MM)]. Badano także wpływ rodzaju rozcieńczalnika (octan n-butylu lub cykloheksanol) i jego ilości na makroporowatą strukturę produktów. W tym celu wyznaczano gęstość pozorną, gęstość szkieletową, objętość porów, porowatość całkowitą i absorpcję cykloheksanu. Wyniki badań pokazują, że wielkość absorpcji rozpuszczalnika silnie zależy od ilości jak i parametru rozpuszczalności rozcieńczalnika.


Słowa kluczowe: sieciowanie, polimeryzacja rodnikowa, polimeryzacja suspensyjna, maleinian diallilu, metakrylan metylu, kopolimer, rozcieńczalnik, porowatość


e-mail: cdvlad@icmpp.ro


C. D. Vlad, S. Vasiliu (154.8 KB)
Sieciowanie wielofunkcyjnych monomerów za pomocą polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)