English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Wierzbicka, I. Legocka

Elastomeryczny kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) modyfikowany

pochodną borową (9-BBN) jako kompatybilizator mieszanin PE-LD/PS i PP/PS

Polimery 2011, nr 3, 211


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.211

Streszczenie

Kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) zmieszano z 9-borabicyklo[3.3.1]nonanem (9-BBN) otrzymując kompatybilizator, który następnie dodano do mieszanin termodynamicznie niemieszalnych polimerów PE-LD/PS i PP/PS oraz zbadano jego wpływ na strukturę sporządzonych z jego udziałem (2 lub 6 cz. mas.) kompozycji. Analiza SEM wybranych kruchych przełomów wytworzonych produktów wykazała relatywnie lepszą adhezję międzyfazową kompatybilizowanych mieszanin, a analiza termiczna TGA i DSC potwierdziła zakłócenia krystalicznej struktury poliolefin (PE-LD i PP) oraz wzrost odporności termicznej kompozycji. Zastosowanie modyfikatora SIS/9-BBN w istotny sposób polepsza adhezję międzyfazową w badanych układach polimerowych wpływając korzystnie na wartości ich parametrów mechanicznych.


Słowa kluczowe: kompatybilizacja, mieszaniny poliolefinowe, pochodne borowe, recykling materiałów polimerowych


e-mail: ewa.wierzbicka@ichp.pl


E. Wierzbicka, I. Legocka

Elastomeryczny kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) modyfikowany pochodną borową (9-BBN) jako kompatybilizator mieszanin PE-LD/PS i PP/PS