English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko

Polimeryzacja akrylonitrylu w obecnooeci funkcyjnego inicjatora azowego–propionianu 2,2‘-azobis[2-metylo-ω-hydroksy- oligo(oksyetylenowego)]ω-hydroksy–oligo(oksyetylenowego)]
Polimery 2008, nr 1, 20


Streszczenie

Scharakteryzowano przebieg polimeryzacji akrylonitrylu (AN) inicjowanej oligomerycznym azoestrem - propionianem 2,2'-azobis[2-metylo-ω-hydroksyoligo(oksyetylenowym)] [AIBN-OOE(400)] - w roztworach N,N-dimetyloformamidu (DMF) w temp. 60°C w pełnym możliwym do zbadania przedziale zmian składu mieszaniny monomer/rozpuszczalnik (wyrażanego wartościami ułamka molowego xM). Wyznaczone parametry kinetyczne reakcji - tj. szybkość (ze stałą 2kdf) i efektywność inicjowania (f), szybkość polimeryzacji (ze stałą globalną K˜) oraz polimeryzowalność (&delta), a także, pośrednio, stała propagacji (kp) - są ilustracją zmienności warunków procesu polimeryzacji AN - homogenicznych, przejściowych i heterogenicznych w funkcji xM (efekt stężeniowy polimeryzacji). Prawdopodobnie selektywna solwatacja inicjatora przez monomer i rozpuszczalnik ma dalsze konsekwencje uzewnętrzniające się w zmianach reaktywności rosnących rodników. Badany proces polimeryzacji akrylonitrylu pod wpływem inicjatora funkcyjnego - azoestru - porównano z prowadzoną w podobnych warunkach polimeryzacją AN inicjowaną konwencjonalnym inicjatorem, mianowicie 2,2'-azobisizobutyronitrylem (AIBN). Odmienna charakterystyka kinetyczna obydwu polimeryzacji [w szczególności w warunkach xM>0,4, kiedy to następuje znaczne przyspieszenie polimeryzacji w obecności inicjatora AIB-OOE(400)] sugeruje możliwość wstępnego uporządkowania monomeru, któremu sprzyjają wzajemne oddziaływania grup chemicznych w monomerze i inicjatorze.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa, akrylonitryl, azowy inicjator funkcyjny, charakterystyka kinetyczna, solwatacja inicjatora, polimeryzowalność monomeru


e-mail: ewaw@ps.pl


E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko (147.3 KB)
Polimeryzacja akrylonitrylu w obecności funkcyjnego inicjatora azowego - propionianu 2,2'-azobis[2-metylo-ω-hydroksy-oligo(oksyetylenowego)]