English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Leszkowski, M. Strankowski, A. Miszczyk, J. T. Haponiuk

Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych

w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki

Polimery 2011, nr 7-8, 578


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.578

Streszczenie

Elastomery poliuretanowe, stanowiące polimerową matrycę badanych układów, syntetyzowano w dwu różnych wariantach z wykorzystaniem jako surowców 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI), oligo(oksytetrametyleno)diolu (PTMG) i 1,4-butanodiolu (BDO). Domieszkę stanowiącą LiClO4 dodawano w ilości do 3 % mas. podczas przedłużania łańcuchów prepolimeru za pomocą BDO (in situ, wariant A) lub, w wariancie B, wprowadzano do uplastycznionego poliuretanu za pomocą laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej. Tak otrzymane stałe elektrolity poliuretanowe scharakteryzowano metodą spektroskopii FTIR-ATR oraz zbadano ich statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne a także gęstość. Przewodnictwo jonowe wyznaczono za pomocą spektroskopii impedancyjnej wykorzystując metodę zmiennoprądową (AC). Wartość tego przewodnictwa zależała od wariantu otrzymywania oraz ilości LiClO4. Maksymalne przewodnictwo wynoszące 1,04 · 10-7 S/cm wykazywał produkt z wariantu B zawierający 3 % mas. domieszki.


Słowa kluczowe: poliuretany, przewodnictwo jonowe, polimery przewodzące, stałe elektrolity poliuretanowe, sole litu


e-mail: k.leszkowski@wp.pl


K. Leszkowski, M. Strankowski, A. Miszczyk, J. T. Haponiuk

Właściwości mechaniczne oraz przewodnictwo stałych elektrolitów poliuretanowych w zależności od metody ich otrzymywania i zawartości LiClO4 jako domieszki