English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtala

Właściwości kompozytów polietylenowych z udziałem modyfikowanego związkiem

silanowym wodorotlenku magnezu i dodatkiem acetyloacetonianu żelaza(III)

Polimery 2011, nr 2, 114


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.114

Streszczenie

Na podstawie polietylenu małej gęstości (PE-LD) sporządzono kompozyty z udziałem 45—65 cg/g wodorotlenku magnezu modyfikowanego związkiem silanowym (MH) oraz z dodatkiem acetyloacetonianu żelaza(III) [Fe(acac)3] w ilości 0,05—0,5 cg/g. Oznaczano wskaźnik szybkości płynięcia, gęstość i właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu otrzymanych materiałów. Wpływ obecności i ilości użytego związku żelaza na ograniczenie palności kompozytów z jego udziałem oceniano w teście palenia próbek w położeniu poziomym oraz pionowym a także na podstawie indeksu tlenowego (OI). Stwierdzono, że dodatek Fe(acac)3 zmniejszył palność wytworzonych kompozytów, zwiększyła się też ich wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu. Niekorzystnym efektem zastosowania związku żelaza był spadek wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) uzyskanych materiałów.


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, wodorotlenek magnezu, acetyloacetonian żelaza(III), palność, właściwości


e-mail: wojtala.a@icso.com.pl


A. Wojtala

Właściwości kompozytów polietylenowych z udziałem modyfikowanego związkiem silanowym wodorotlenku magnezu i dodatkiem acetyloacetonianu żelaza(III)