English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, A. Masek, E. Chrzescijanska

Wpływ flawanonu na stabilność elastomeru etylenowo-propylenowego (j. ang.)·

Polimery 2011, nr 7-8, 558


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.558

Streszczenie

Metodami elektroanalitycznymi zbadano właściwości antyutleniające flawanonu (rys. 1—4, tabela 1). Woltamperogramy utleniania flawanonu na elektrodzie Pt wskazują, że wraz ze wzrostem szybkości polaryzacji potencjał piku przesuwa się nieznacznie w kierunku potencjałów bardziej dodatnich (rys. 2). Zależność prądu piku od pierwiastka z szybkości polaryzacji jest liniowa i przechodzi przez początek układu współrzędnych, co wskazuje na brak adsorpcji badanego substratu na elektrodzie i dyfuzyjną kontrolę badanej reakcji elektrodowej (rys. 3). Do elastomeru etylenowo-propylenowego (EPM) wprowadzano 1,25 phr flawanonu i badano jego wpływ na stabilność mieszanek EPM/flawanon poddawanych starzeniu termicznemu i działaniu promieniowania UV. Wydajność antyutleniającą badanego przeciwutleniacza sprawdzano określając zmiany energii deformacji, gęstości usieciowania oraz barwy wulkanizatów EPM. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż flawanon spełnia swoją funkcję, dobrze chroniąc wulkanizaty przed procesami oksydacyjnymi.


Słowa kluczowe: flawanon, przeciwutleniacze, elastomery, stabilność elastomerów


e-mail: anna.masek@p.lodz.pl


M. Zaborski, A. Masek, E. Chrzescijanska

Wpływ flawanonu na stabilność elastomeru etylenowo-propylenowego (j. ang.)