English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Brostow, V. M. Castańo, G. Martinez-Barrera

Wpływ promieniowania gamma na kompozycje polistyren + SBR: morfologia

i mikrotwardość (j. ang.)

Polimery 2005, nr 9, 657


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.657


Streszczenie

Praca stanowi kontynuację badań opisanych w [5] i dotyczy takich samych kompozycji zawierających 5, 10 lub 13 % masowych kopolimeru styren/butadien (SBR) w matrycy polistyrenu (PS); stosowany SBR różnił się przy tym składem (57-75 % mas. butadienu) i charakterem struktury (gwiaździsta - S, liniowa - L, multiblokowa - MB - por. tabela 1). Wyniki badań mikrotwardości (rys. l i 2) i wcześniejszych pomiarów udarności [5] powiązano z ocenianą metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) morfologią powierzchni próbek (rys. 3-12). Badano próbki nienapromieniane oraz napromieniane różnymi dawkami promieniowania g (do 250 kGy). Ustalono, że zwiększanie zawartości SBR w kompozycji oraz wzrost udziału butadienu w SBR (co polepszało udarność) na ogół pogarsza mikrotwardość. Interpretacja wyników badania morfologii powierzchni próbek przed i po napromienianiu pozwoliła na wyjaśnienie zaobserwowanego uprzednio wpływu struktury SBR, zawartości w nim butadienu oraz dawki promieniowania na udarność.


Słowa kluczowe: mieszaniny polimerowe, polistyren, kopolimer styren/butadien, mikrotwardość, udarność, promieniowanie g, skaningowa mikroskopia elektronowa, morfologia powierzchni

W. Brostow, V. M. Castańo, G. Martinez-Barrera (1.69 MB)
Wpływ promieniowania gamma na kompozycje polistyren + SBR: morfologia i mikrotwardość (j. ang.)