English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Masłowski, M. Zaborski

Wpływ surfaktantów i cieczy jonowych na właściwości magnetyczne i mechaniczne

kopolimeru etylen/propylen napełnionego mikro- lub nanometrycznym magnetytem

Polimery 2011, nr 10, 745


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.745

Streszczenie

Za pomocą walcarki laboratoryjnej sporządzono magnetyczne kompozyty elastomerowe, na podstawie kopolimeru etylenowo-propylenowego (EPM) napełnionego mikro- lub nanocząstkami tlenku żelaza (Fe3O4), z dodatkiem substancji ułatwiającej ich zdyspergowanie (surfaktantu lub cieczy jonowej). Zbadano właściwości mechaniczne przy rozciąganiu przed i po procesie starzenia termicznego bądź starzenia promieniami UV uzyskanych wulkanizatów. Oceniano również magnetyczne właściwości wytworzonych kompozytów. Stwierdzono, że nanocząstki tlenku żelaza korzystnie wpływają na wytrzymałość mechaniczną wulkanizatów a dodatek do elastomerowej mieszanki surfaktantu lub cieczy jonowej zapobiega tworzeniu się aglomeratów cząstek Fe3O4 i ułatwia dyspergowanie. Wytworzone magnetyczne kompozyty elastomerowe charakteryzują się dobrymi właściwościami magnetycznymi, a cząstki magnetytu zabezpieczają je przed działaniem temperatury oraz promieni UV.


Słowa kluczowe: elastomery magnetoreologiczne, histereza magnetyzacji, właściwości mechaniczne, ciecze jonowe, starzenie UV, starzenie termiczne, magnetyt


e-mail: marcin.maslowski01@gmail.com


M. Masłowski, M. Zaborski

Wpływ surfaktantów i cieczy jonowych na właściwości magnetyczne i mechaniczne kopolimeru etylen/propylen napełnionego mikro- lub nanometrycznym magnetytem