English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Rabiej, M. Rabiej

Wyznaczanie parametrów struktury lamelarnej polimerów semikrystalicznych

za pomocą programu komputerowego SAXSDAT (j. ang.)

Polimery 2011, nr 9, 662


Streszczenie

W pracy opisano możliwości opracowanego przez autorów programu komputerowego SAXSDAT przeznaczonego do analizy krzywych małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) otrzymanych podczas badań polimerów semikrystalicznych. Algorytmy programu wykorzystują zależności znane z teorii rozpraszania promieniowania rentgenowskiego przez polimery semikrystaliczne, opracowane przy założeniu lamelarnego modelu ich struktury wewnętrznej. Program może być stosowany do analizy pojedynczych krzywych SAXS otrzymanych w eksperymentach statycznych, przy użyciu klasycznych kamer małokątowych typu kamera Kratky'ego, jak też do wieloelementowych zbiorów krzywych otrzymywanych w eksperymentach dynamicznych prowadzonych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego. Jego istotną zaletą jest to, że może być używany do opracowania krzywych zarejestrowanych przy użyciu zarówno punktowego jak i szczelinowego systemu kolimacji wiązki pierwotnej. Jednym z głównych zadań programu jest wyznaczenie tzw. jednowymiarowej funkcji korelacyjnej charakteryzującej strukturę warstwowych domen wypełniających objętość polimeru. Na podstawie przebiegu tej funkcji, obliczane są wszystkie parametry charakteryzujące strukturę tych domen: grubość lamel krystalicznych i warstw amorficznych, wielki okres, objętościowy stopień krystaliczności domen, grubość obszaru przejściowego na granicy faz, inwariant idealny i rzeczywisty.


Słowa kluczowe: małokątowe rozpraszanie rentgenowskie, funkcja korelacyjna, polimery semikrystaliczne, struktura lamelarna, program komputerowy


e-mail: stanislaw.rabiej@ath.bielsko.pl


S. Rabiej, M. Rabiej

Wyznaczanie parametrów struktury lamelarnej polimerów semikrystalicznych za pomocą programu komputerowego SAXSDAT (j. ang.)