English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, M. Skurska, M. Przybyszewska, T. Pingot, J. Zawadiak, B. Orlińska, D. Gillner

Nowe nadtlenki organiczne jako substancje sieciujące elastomery

Polimery 2010, nr 4, 293


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.293

Streszczenie
Sporządzono mieszanki uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) oraz kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM), następnie sieciowano je za pomocą różnej ilości nadtlenków: tradycyjnie używanego nadtlenku dikumylu (DCP) lub nowych, syntezowanych we własnym zakresie nadtlenków organicznych, tj.: nadtlenku dibutylo-2,6-diizopropylonaftalenu (DBNP), nadtlenku 2-izopropylonaftalenu (2IPNP) oraz nadtlenku diizopropylonaftalenu (DIPNP). Wyznaczono czasy podwulkanizacji τ02, a także energię aktywacji reakcji sieciowania mieszanek, oceniono gęstość powstających sieci i wydajność ich tworzenia. Zbadano wpływ dodatku różnych ilości koagenta sieciowania [dimetakrylanu cynku (DMZn) lub diakrylanu cynku (DAZn)] oraz napełniacza (krzemionki pirogenicznej) na charakterystykę wulkanizatów. Porównano właściwości mechaniczne wulkanizatów HNBR i EPM usieciowanych nadtlenkiem DCP lub nowymi nadtlenkami, w układach z koagentem oraz napełniaczem lub bez tych dodatków. Stwierdzono, że w reakcjach sieciowania można zastąpić handlowy DCP organicznymi nadtlenkami, uzyskując przy tym materiały o większej na ogół gęstości sieci i korzystniejszych właściwościach mechanicznych.


Słowa kluczowe: uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, kauczuk etylenowo-propylenowy, nadtlenek dikumylu, nowe nadtlenki organiczne, sieciowanie, właściwości


e-mail: martyna.skurska@poczta.onet.pl


M. Zaborski, M. Skurska, M. Przybyszewska, T. Pingot, J. Zawadiak, B. Orlińska, D. Gillner (145.9 KB)
Nowe nadtlenki organiczne jako substancje sieciujące elastomery