English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Zajchowski, J. Ryszkowska

Kompozyty polimerowo-drzewne – charakterystyka ogólna oraz ich otrzymywanie

z materiałów odpadowych

Polimery 2009, nr 10, 674


Streszczenie
Przedstawiono dane dotyczące cen, wielkości produkcji i struktury rynku wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) w różnych regionach świata oraz perspektywy zastosowań tych wyrobów. Scharakteryzowano typowe rodzaje osnowy [polietylen, polipropylen, poli(chlorek winylu)], napełniaczy drzewnych (przede wszystkim mączki drzewnej) a także środków pomocniczych. Omówiono proekologiczne uwarunkowania stosowania WPC i metody ich przetwórstwa (głównie wytłaczanie). Celem badań własnych było opracowanie WPC z surowców odpadowych - zarówno polimerowych (osnowa poliolefinowa: PE-HD, PE-LD, mieszanina PE+PP), jak i drzewnych (mączka, wióry, pelety) o możliwie najniższej założonej cenie. Określono wytrzymałość na rozciąganie, zachowawczy moduł sprężystości, udarność oraz gęstość wytwarzanych WPC w zależności od rodzaju osnowy i napełniacza a także udziału tego ostatniego. Stwierdzono, że WPC z zawartością do 40 % mas. napełniacza odznaczają się korzystnymi cechami użytkowymi.

Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-drzewne, surowce odpadowe, poliolefiny, mączka drzewna, właściwości


e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl


S. Zajchowski, J. Ryszkowska (192.1 KB)
Kompozyty polimerowo-drzewne - charakterystyka ogólna oraz ich otrzymywanie z materiałów odpadowych