English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Zarzyka-Niemiec

Reakcje oksalamidu z węglanem etylenu (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 196


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.196

Streszczenie

Praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań własnych dotyczących produktów reakcji kwasu parabanowego, kwasu oksamowego i mocznika z węglanem etylenu [1, 3, 5] i węglanem propylenu [2, 4, 6]. Charakteryzują się one zwiększoną odpornością termiczną, która wynika z obecności w ich strukturze (jednocześnie lub odrębnie) grupy oksalamidoestrowej i karbamidowej. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy i właściwości hydroksyetylowych i hydroksyetoksylowych pochodnych oksalamidu (OA) powstających w wyniku jego reakcji z węglanem etylenu (EC) jako czynnikiem hydroksyalkilującym, w obecności węglanu potasu jako katalizatora (tabela 1). Metodami IR, 1H NMR, MALDI ToF, GC i GC-MS (tabele 2 i 3, rys. 1—6) scharakteryzowano budowę i skład uzyskanych produktów, szacując przy tym udział substancji powstających ubocznie (tabela 4). Na tej podstawie szczegółowo omówiono wpływ warunków reakcji, mianowicie molowego stosunku substratów (OD:EC = 1:4—1:12), ilości i rodzaju katalizatora (K2CO3 lub DABCO w ilości 0,03—0,09 mola na mol OD) oraz temperatury (140—160 °C) na czas jej trwania i skład mieszaniny poreakcyjnej a także przedstawiono mechanizm procesu. Zwiększona odporność termiczna (rys. 7 i 8) oraz dobre właściwości fizyczne (rys. 9) uzyskanych z OA i EC pochodnych hydroksyetoksylowych wskazują na możliwość zastosowania ich do otrzymywania pianek poliuretanowych o zwiększonej odporności termicznej. Jak wykazały badania mikroskopowe, w piankach takich występują regularnie rozmieszczone pory o wymiarach 0,2—0,6 mm (rys. 10).


Słowa kluczowe: oksalamid, węglan etylenu, synteza pochodnych hydroksyetoksylowych, struktura produktu, odporność termiczna, pianki poliuretanowe


e-mail: izarzyka@prz.edu.pl


I. Zarzyka-Niemiec

Reakcje oksalamidu z węglanem etylenu (j. ang.)