English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ch. Zeddam, N. Belhaneche-Bensemra

Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badań migracji specyficznej organocynowego

stabilizatora ztwardego poli(chlorku winylu) do płynów symulujących żywność (j.ang.)

Polimery 2011, nr 9, 657


Streszczenie

Zbadano specyficzną migrację organocynowego stabilizatora termicznego (Irgastab 17 M0K) z twardego poli(chlorku winylu) (PVC) do płynów symulujących żywność. Zgodnie z unijną dyrektywą, do badań zastępczych wybrano substytuty takich płynów — heksan i etanol. Test migracji, w temp. 4 °C i 40 °C w ciągu dwóch tygodni oraz w temp. 70 °C przez 3 h, prowadzono przy użyciu próbek cienkiej folii wykonanej z PVC z dodatkiem Irgastab 17 M0K. Szybkość zmian masy folii wyznaczano jako funkcję czasu (rys. 1). Metodą FT-IR potwierdzono zachodzące zjawisko migracji (rys. 2), a pomiary absorbancji posłużyły do obliczenia, według dwóch modeli matematycznych: Arheniusa i Fick'a, współczynnika dyfuzji D (rys. 3, tabela 1). Stwierdzono, że na wielkość oznaczanej migracji specyficznej istotny wpływ wywiera zarówno temperatura i czas kontaktu, jak i rodzaj płynu symulującego żywność.


Słowa kluczowe: organocynowy stabilizator, migracja, symulant żywności, spektroskopia FT-IR


e-mail: n_belhaneche@yahoo.fr


Ch. Zeddam, N. Belhaneche-Bensemra

Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badań migracji specyficznej organocynowego stabilizatora ztwardego poli(chlorku winylu) do płynów symulujących żywność (j.ang.)