English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Polański, T. Karasiewicz, J. Czupryńska, W. Engelgard

Wpływ promieniowania elektronowego oraz elastomeru styrenowego

na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych
Polimery 2008, nr 4, 297


Streszczenie

Otrzymano kompozyty polimerowe o następującym składzie (% mas.): polietylen małej gęstości (PE-LD) - 24, polietylen dużej gęstości (PE-HD) - 23, polipropylen (PP) - 21, polistyren (PS) - 15, poli(tereftalan etylenu) (PET) - 17. Powyższe udziały odpowiadają składowi opakowaniowych odpadów tworzywowych występujących w Polsce. Do tego układu wprowadzano kompatybilizator - etastomer styren-(etylen/butylen)-styren szczepiony bezwodnikiem kwasu maleinowego (SEBS-g-MA) w ilości 5, 10 lub 15 % mas. na 100 % mas. składników podstawowych. Zbadano wpływ udziału kompatybilizatora oraz efekt oddziaływania dawek promieniowania elektronowego z zakresu 0-300kGy na następujące właściwości mechaniczne próbek uzyskanych kompozytów: umowną granicę plastyczności (σ02), granicę plastyczności (σy), naprężenie przy zerwaniu (σB), wydłużenie względne przy granicy plastyczności (εy) i wydłużenie względne przy zerwaniu (εB). Stwierdzono, że wzrostowi zawartości SEBS-g-MA towarzyszy pogorszenie najważniejszych ze względów użytkowych cech, mianowicie σ02 i σy, natomiast nie zaobserwowano istotnego wpływu promieniowania na te właściwości, co można tłumaczyć obecnością w PS i PET pierścieni aromatycznych chroniących makrocząsteczki przed jego działaniem.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, promieniowanie elektronowe, kompatybilizator, właściwości mechaniczne, recykling


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, J. Polański, T. Karasiewicz, J. Czupryńska, W. Engelgard (126.6 KB)
Wpływ promieniowania elektronowego oraz elastomeru styrenowego na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych