English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, A. Richert

Wybrane właściwości elektryczne i cieplne kompozytów polilaktyd/grafit (j. ang.)

Polimery 2011, nr 6, 489


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.489

Streszczenie

W pracy badano wpływ grafitu na rezystywność skrośną i powierzchniową oraz na niektóre właściwości cieplne kompozytów z osnową polilaktydową. Zawartość grafitu w tych kompozytach wynosiła od 0 do 50 % mas. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości grafitu maleją rezystywność skrośna i powierzchniowa, a próg perkolacji występuje na poziomie 30—40 % mas. zawartości napełniacza (rys. 1, tabela 1). Nie stwierdzono w badanych kompozytach istotnego wpływu dodatku grafitu na wartości temperatury przejść fazowych, natomiast zaobserwowano występowanie zjawiska zimnej krystalizacji (rys. 2, tabela 2). Badania termograwimetryczne wykazały, że rozkład termiczny przejawiający się ubytkiem masy rozpoczyna się w temp. ok. 270 °C (rys. 3).


Słowa kluczowe: kompozyty polilaktyd/grafit, właściwości elektryczne, temperatura przejścia fazowego osnowy polimerowej, stabilność termiczna


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, A. Richert

Wybrane właściwości elektryczne i cieplne kompozytów polilaktyd/grafit (j. ang.)