English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

RECENZJE

Procedura recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie „Polimery”


Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.


 1. Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z instrukcji dla Autorów, jest zwracany do Autorów (pierwszego lub do Autora podanego jako osoba do korespondencji).
 2. Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma Redaktor Naczelny dokonuje wyboru co najmniej dwóch Recenzentów, spośród uznanych autorytetów specjalizujących się w danej tematyce; przy czym wybrany Recenzent musi gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z Autorami artykułu.
 3. W przypadku tekstów w języku obcym przynajmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy.
 4. Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do recenzji redakcja przesyła do Recenzenta pełny tekst artykułu wraz z obowiązującym w redakcji formularzem recenzji (poniżej).
 5. Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”.
 6. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 7. Nazwisko Recenzenta jest niejawne. Może być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na formularzu przysłanym przez Redakcję. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 9. Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
 10. W przypadku gdy artykuł w opinii Recenzenta wymaga znaczących zmian, poprawiony przez Autorów artykuł kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.
 11. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
 12. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów.
 13. Redakcja raz w roku zamieszcza w czasopiśmie listę Recenzentów, z którymi współpracowała w danym roku.Lista recenzentów czasopisma „Polimery" (2011) 2012-01-12
Lista recenzentów czasopisma „Polimery" (2012) 2012-11-16
Lista recenzentów czasopisma „Polimery” (2013) 2014-02-18
Lista recenzentów czasopisma "Polimery" (2014) 2014-12-10
Lista recenzentów czasopisma "Polimery" (2015) 2015-11-25Formularz recenzji (52.4 KB)