English version
Drukuj

Iuventus Plus - zakończony

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Logo


Projekt realizowany w ramach Programu Iuventus Plus –- zakończony
Badania nad zastosowaniem układów katalitycznych PO4/MO3/SiO2 (M=Mo,W)

w wybranych reakcjach związków aromatycznych


Projekt jest realizowany w ramach umowy nr 0100/IP3/2013/72 przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego


Okres realizacji projektu: czerwiec 2013 - czerwiec 2015
Wysokość dofinansowania projektu: 289 900 PLNKierownik projektu:


dr inż. Joanna Adamiak,

tel. + 48 22 568 20 99


Streszczenie:

Bardzo duże znaczenie w przemyśle chemicznym mają pochodne alkilowe, acylowe i nitrowe związków aromatycznych, które znajdują zastosowanie w syntezie leków, perfum, barwników, pestycydów czy materiałów wybuchowych. Stosowane do tej pory katalizatory alkilowania, acylowania i nitrowania (m.in. kwasy Lewisa AlCl3 czy silne kwasy mineralne HF, H2SO4) nie spełniają wymagań ekologicznych i ekonomicznych.

Podjęty w projekcie problem dotyczy możliwości zastąpienia znanych katalizatorów stałymi kwasami w postaci tlenku molibdenu(VI) i tlenku wolframu(VI) osadzonych na krzemionce i zmodyfikowanych jonami fosforanowymi(V). Celem jest rozpoznanie i zrozumienie roli powierzchniowych domen nowych katalizatorów w procesach nitrowania, alkilowania i acylowania związków aromatycznych, a także przemian, jakim ulegają podczas tych reakcji.

Przeprowadzone badania będą wskazywały możliwy kierunek dalszych zastosowań analizowanych katalizatorów i mogą być podstawą do określenia optymalnych warunków prowadzenia procesów zgodnie z zasadami zielonej chemii.