English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Stolarczyk, M. Łapkowski, M. Nowicka

Badanie przenikalności kompozytowych membran polianilinowych w stosunku do gazów (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 11-12, 814


Streszczenie

Zbadano przenikalność membran polianilinowych (PANI) (a) jednorodnych z zastosowaniem polistyrenu (5%) jako warstwy nośnej oraz (b) warstwowych, w stosunku do azotu, wodoru i tlenu; wyznaczono natężenia przepływu tych gazów w zależności od grubości aktywnej warstwy membrany (warstwy PANI) (rys. 1) jak również obliczono współczynniki selektywności w układach O2/N2 i H2/N2. Membrany (a), wylewane z roztworów benzenowych, miały grubość warstwy aktywnej 5 µm; ich przenikalność była zbliżona do przenikalności membran z czystej PANI (tab. 1 i 2). Były one mechanicznie odporne w zakresie ciśnień 0,3–1,5 MPa i pod względem właściwości użytkowych — równoważne membranom z czystej PANI grubości 25 µm. Grubość warstwy PANI nie wpływała na wartość współczynnika przenikalności. Współczynnik przenikalności membran (b), złożonych z warstw PANI grubości 40–65 µm i warstwy PS grubości 35 μm, malał ze zwiększaniem grubości warstwy PANI. Współczynniki przenikalności membran (b) są bliskie wartościom, które wykazują membrany czysto polistyrenowe, a ich współczynniki selektywności prawie nie zależą od grubości aktywnej warstwy PANI.
Słowa kluczowe: membrany kompozytowe, polianilina, polistyren, współczynniki przenikalności gazów, współczynnik selektywności w układach O2/N2 i H2/N2
A. Stolarczyk, M. Łapkowski, M. Nowicka (492.8 KB)
Badanie przenikalności kompozytowych membran polianilinowych w stosunku do gazów (wersja angielska)