English version
Drukuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Łukasiewicza (zwany dalej "Instytut") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności kontrahentów, osób współpracujących i korespondujących z nami, a także osób odwiedzających stronę http://www.ichp.pl/ i do ochrony danych osobowych. Zależy nam, aby każdy dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy, w jaki sposób oraz jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, iż:


1. Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu obsługi korespondencji e-mailowej, który to cel wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Pani/Panadane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Instytutu usługi wsparcia technicznego w zakresie poczty elektronicznej.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy objętej korespondencją, chyba że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny, jaki nawiąże się między Instytutem a Panią/Panem lub podmiotem, na rzecz którego Pani/Pan działa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Ma Pani/Pan prawo żądać od Instytutu dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu.

5. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Z naszym inspektorem danych osobowym może się Pani/Pan skontaktować, pisząc na adres Instytutu lub pocztą elektroniczną pod adresem: iod@ichp.pl.