English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sobczak, A. Plichta, E. Olędzka, A. Jaklewicz, M. Kuras, A. Ćwil, W. L. Kołodziejski, Z. Florjańczyk, K. Szatan, I. Udzielak

Oznaczanie zawartości metali w biomedycznych alifatycznych poliestrach i poliwęglanach

z wykorzystaniem niektórych metod spektroskopii atomowej (j. ang.)

Polimery 2009, nr 2, 114


Streszczenie
Zbadano zawartość Al, Zn, Sn and Cr w różnych alifatycznych poliestrach i poliwęglanach, otrzymanych w procesach homo- i kopolimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych (L-laktydu, tlenku propylenu, węglanu etylenu) niekiedy z udziałem CO2 wobec katalitycznych układów koordynacyjnych obejmujących te metale (tabela 6). Zawartość metali określano technikami spektroskopii atomowej: atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS, tabela 2), atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS, tabele 3 i 4) oraz spektrometrii emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-OES, tabela 5). Odpowiednie oznaczania przeprowadzono również w odniesieniu do materiałów handlowych: produktu NatureWorks® typu PLA, poli(węglanu propylenu) oraz nici chirurgicznych Dexon® i Vicryl®. Przedyskutowano wyniki analiz z punktu widzenia spełnienia warunków dotyczących dopuszczalnej, określonej w Farmakopei Europejskiej, zawartości metali w polimerach biomedycznych otrzymywanych w obecności badanych układów katalitycznych.

Słowa kluczowe: poliestry alifatyczne, poliwęglany alifatyczne, polimery biomedyczne, spektroskopia atomowa, metale, koordynacyjne układy katalityczne


e-mail: marcin.sobczak@wp.pl


M. Sobczak, A. Plichta, E. Olędzka, A. Jaklewicz, M. Kuras, A. Ćwil, W. L. Kołodziejski, Z. Florjańczyk, K. Szatan, I. Udzielak (98.7 KB)
Oznaczanie zawartości metali w biomedycznych alifatycznych poliestrach i poliwęglanach z wykorzystaniem niektórych metod spektroskopii atomowej (j. ang.)