English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. A. Baig, C. M. Carr

Wpływ białkowych pochodnych na stabilność hydrolityczną włókien polilaktydu

poddanych symulowanemu barwieniu (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 322


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.322


Streszczenie

Badano podatność włókien polilaktydowych na rozkład hydrolityczny podczas symulowanego procesu barwienia. Dzianinę polilaktydową oczyszczano za pomocą węglanu sodu w obecności niejonowego detergentu, a następnie wybielano przy użyciu nadtlenku wodoru. Oczyszczoną i wybieloną dzianinę poddawano obróbce w laboratoryjnym urządzeniu do barwienia, w przedziałach temperatury, pH i czasu, symulujących warunki rzeczywistego procesu barwienia przemysłowego. Na podstawie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie oraz ubytku masy barwionej dzianiny oceniano stopień degradacji włókien PLA. Do kąpieli barwiącej dodawano różne, handlowo dostępne pochodne białkowe i, na podstawie analizy zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym, określano ich wpływ na opóźnianie degradacji włókien PLA podczas procesu barwienia.
Słowa kluczowe: polilaktyd, polimery biodegradowalne, hydroliza, hydrolizaty białek, właściwości mechaniczne
e-mail: gabaig@bzu.edu.pk
G. A. Baig, C. M. Carr (731.4 KB)
Wpływ białkowych pochodnych na stabilność hydrolityczną włókien polilaktydu poddanych symulowanemu barwieniu (j. ang.)