English version
Drukuj

Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu) - zakończony


logo_strukturalne


PROJEKT ROZWOJOWY

16.09.2009 r. w ramach priorytetu 1., Działanie 1.3., Dyrektor Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego podpisał umowę z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) Nr UDA-POIG.01.03.01-14-058/09-00 o dofinansowanie projektu:

"Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2013.


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.Wartość projektu ogółem14 183 074,99 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych12 998 000,00 PLN
w tym udział dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
11 048 300,00 PLN
Okres realizacji2009 - 2015


Streszczenie:

Opracowana w ramach projektu technologia przedstawiona zostanie w postaci założeń do projektu procesowego. Składać się one będą z trzech niezależnych opracowań technologicznych dotyczących trzech zasadniczych etapów procesu: wytwarzania monomeru - 2,6-dimetylofenolu, jego polimeryzacji do poli(tlenku fenylenu) oraz modyfikacji poli(tlenku fenylenu) w celu otrzymania produktów do różnych zastosowań.


Prowadzone badania ukierunkowane są na:

  • w procesie wytwarzania 2,6-dimetylofenolu – badania procesu syntezy w złożu stacjonarnym oraz fluidalnym, opracowanie metody oczyszczania pod kątem wykorzystania produktu do otrzymywania poli(tlenku fenylenu);
  • w procesie otrzymywania PPO/PPE – opracowanie nowego układu katalitycznego, nowego środowiska reakcji oraz nowej metody wytrącania i oczyszczania produktu;
  • w procesie modyfikacji PPO/PPE – opracowanie szeregu odmian handlowych polimeru modyfikowanego poprzez wytworzenie mieszanin, kompozytów (i nanokompozytów) oraz odmian otrzymywanych poprzez sprzęganie z innymi polimerami metodą wytłaczania reaktywnego.Kierownik projektu:

dr inż. Zbigniew Wielgosz

tel. +48 (22) 568 24 91, +48 (22) 568 25 02
tel./faks +48 (22) 568 21 84


Więcej o projekcie znajdą Państwo poniżej...