English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Janicki, S. Rabiej, A. Włochowicz

Synchrotronowe badania nanostruktury materiałów polietylenowych

Polimery 2004, nr 4, 248


Streszczenie

W procesach krystalizacji i topnienia zbadano nanostrukturę materiałów polietylenowych w czasie rzeczywistym metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) i metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Materiały polietylenowe stanowiły jednorodne kopolimery etylen/1-alken (propen, buten, okten) oraz wzorcowy polietylen liniowy (PE-L), polietylen dużej gęstości (PE-HD) i polietylen małej gęstości (PE-LD). Pojęcie „kopolimery jednorodne” dotyczy kopolimerów otrzymywanych z zastosowaniem katalizatorów metalocenowych lub wanadowych; charakteryzują się one, oprócz wąskiego rozkładu ciężarów cząsteczkowych, stałą zawartością jednostek komonomerycznych we wszystkich łańcuchach oraz statystycznie jednakowym rozmieszczeniem tych jednostek w każdym łańcuchu. Szczegółowo opisano podstawy teoretyczne i metodykę obliczania wyników. Podano zależności matematyczne opisujące funkcję korelacyjną, inwariant (czyli całkowitą zdolność rozpraszania materiału), grubość lamel krystalicznych i warstw amorficznych, a także masowy stopień krystaliczności. Omówiono zmiany stopnia krystaliczności (wc), inwariantu (Q) oraz wartości wielkiego okresu (Lp), grubości lamel krystalicznych (Lc) i grubości obszarów amorficznych (La) zachodzące w szerokim zakresie temperatury (od –40 oC do +120 oC). Uwzględniając znaczne zmiany Lp w funkcji temperatury oraz stalą grubość lamel krystalicznych, wyjaśniono mechanizm topnienia układów lamelarnych.


Słowa kluczowe: jednorodne kopolimery etylen/1-alken, polietyleny, małokątowe rozpraszanie promieni rentgenowskich, różnicowa kalorymetria skaningowa, struktura nanocząsteczkowa, topnienie, krystalizacja


J. Janicki, S. Rabiej, A. Włochowicz (1.56 MB)
Synchrotronowe badania nanostruktury materiałów polietylenowych