English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Rupiński, Z. K. Brzozowski

Synteza i właściwości karbamoiloetyloskrobi (j. ang.)

Polimery 2003, nr 2, 122


Streszczenie

Opracowano nową, ekologiczną i prostą metodę otrzymywania akryloamidowych pochodnych skrobi (karbamoiloetyloskrobi – CrES), polegającą na modyfikacji skrobi akryloamidem (Aam) na drodze reakcji addycji Michaela w środowisku zasadowym. Badano przebieg degradacji skrobi (w celu zmniejszenia jej ciężaru cząsteczkowego) oraz reakcji podstawienia skrobi akryloamidem w zależności od ilości stosowanych wodorotlenków (NaOH i KOH, tabela l, rys. 1). Określono także wpływ temperatury, czasu reakcji i ilości dodawanego Aam na stopień podstawienia skrobi (DS) (tabele 2 i 3, rys. 2). Strukturę CrES potwierdzono metodami MALDI TOF (rys. 3), FT-IR (rys. 4), DSC (tabela 4) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (rys. 5). Metodą MALDI TOF określono również wartości i rozkład ciężarów cząsteczkowych CrES, które można regulować czasem trwania degradacji wyjściowej skrobi (por. tabela 5). Uzyskane próbki CrES dobrze rozpuszczały się w wodzie i tworzyły roztwory wodne o stężeniu do 40%. Zbadano wpływ stężenia oraz stopnia podstawienia CrES i prędkości ścinania na lepkość wodnych roztworów CrES (rys. 6, 7), jak również zależność rozpuszczalności CrES w wodzie od wartości DS i temperatury (rys. 8).


Słowa kluczowe: skrobia, degradacja, modyfikacja, karbamoiloetyloskrobia, rozpuszczalność w wodzie, stopień podstawienia

S. Rupiński, Z. K. Brzozowski (775.6 KB)
Synteza i właściwości karbamoiloetyloskrobi (j. ang.)