English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak

Synteza monomerów zawierających hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe

oraz wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych na ich podstawie

Polimery 2004, nr 11-12, 757


Streszczenie

Opracowano metodę syntezy hydrofilowego monomeru z grupami sulfonianowymi i hydroksylowymi zdolnego do wbudowywania się w łańcuch poliestrowy, mianowicie soli sodowej kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego (NaDHPS). Uzyskano go z dużą selektywnością i wydajnością (93%) z soli sodowej kwasu 3-chloro-2-hydroksypiopinosulfonowego w zasadowym środowisku K2CO3. Na podstawie wyników badań metodami 1H i 13C NMR oraz w świetle danych literaturowych przedyskutowano przebieg tej reakcji, w której w określonych warunkach (wobec NaOH) powstaje oprócz NaDHPS pochodna allilowa o wzotze (IV). NaDHPS użyto jako substratu w dwustopniowym procesie otrzymywania wodorozcieńczalnej, nienasyconej żywicy poliestrowej. Pozostałymi reagentami w tym procesie byly: bezwodnik maleinowy, bezwodnik ftalowy, eter monoallilowy trimetylopropanu i glikol 1,2-propylenowy. Zawartość jednostek monomeru sulfonianowego w powstającej żywicy wyniosła 2,8% mas.


Słowa kluczowe: wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe, hydrofilowe monomery sulfonianowe, sól sodowa kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego, synteza

P. Jankowski, G. Rokicki, E. Kicko-Walczak (138.9 KB)
Synteza monomerów zawierających hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe oraz wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych na ich podstawie