English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bogdał, J. Pielichowski, K. Pielichowski, M. Warzała, M. Łukasiewicz

Mikrofalowo wspomagana synteza oraz właściwości cieplne polimetakrylanów

z podwieszonymi bromowanymi grupami karbazolilowymi

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 5, 363


Streszczenie

Otrzymano serię polimetakrylanów zawierających bromowane grupy karbazolilowe w łańcuchach bocznych, wykorzystując reakcje przebiegające w warunkach promieniowania mikrofalowego w trakcie syntezy monomerów (rys. 1). Modyfikowane estry metakrylowe poddano następnie polimeryzacji wobec AIBN, w toluenie jako rozpuszczalniku. Analiza termograwimetryczna wykazała, że polimery zawierające brom wykazują wyższą początkową temperaturę rozkładu (IDT) w porównaniu z wyjściowym polimerem bez bromu. Stwierdzono, że stabilność termiczna zależy od liczby atomów bromu wprowadzonych do pierścieni karbazolowych i wzrasta w szeregu: 3-Br < 3,6-di-Br < 1,3,6-tri-Br, przy czym maksymalna różnica IDT wynosi 40°C w przypadku pochodnej 1,3,6-tri-Br (rys. 2).
Słowa kluczowe: bromowanie, karbazol, promieniowanie mikrofalowe, polimetakrylany, stabilność termiczna
D. Bogdał, J. Pielichowski, K. Pielichowski, M. Warzała, M. Łukasiewicz (194.9 KB)
Mikrofalowo wspomagana synteza oraz właściwości cieplne polimetakrylanów z podwieszonymi bromowanymi grupami karbazolilowymi – Komunikat szybkiego druku