English version
Drukuj

W trosce o środowisko


BOWOiK_logo
Biuro Ochr
ony Warstwy Ozonowej i Klimatu

Podstawowym celem działania BOWOiK jest zapewnienie realizacji zobowiązań Polski wynikających z protokołu montrealskiego oraz przepisów europejskich i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów)...Reach_logo

Centrum ds. REACH i CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r., wprowadziło cały szereg obowiązków dla producentów i importerów substancji, preparatów (mieszanin) i wyrobów...