English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Morawiec, A. Pawlak, M. Slouf, A. Gałęski, E. Piórkowska

Wpływ typu kompatybilizatora, ciężaru cząsteczkowego polipropylenu i kolejności

mieszania składników na eksfoliację montmoryloinitu w nanokompozytach (j. ang.)

Polimery 2004, nr 1, 52


Streszczenie

Nanokompozyty polipropylenu (PP) z montmorylonitem (MMT) otrzymywano stosując kompatybilizatory powodujące eksfoliację (rozwarstwianie) MMT; jako kompatybilizator zastosowano PP szczepiony bezwodnikiem maleinowym lub kwasem akrylowym (tabela 1). Zbadano wpływ warunków mieszania składników (PP, kompatybilizator, MMT), ciężaru cząsteczkowego matrycy PP oraz rodzaju i zawartości grup funkcyjnych w kompatybilizatorze na eksfoliację MMT badaną metodami elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM, rys. 1), a także szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS, rys. 2 i 3). Stwierdzono, że najistotniejszą rolę w procesie eksfoliacji MMT odgrywają typ kompatybilizatora, warunki mieszania składników (temperatura, kolejność wprowadzania). PP szczepiony bezwodnlkiem maleinowym okazał się znacznie bardziej skuteczny niż szczepiony kwasem akrylowym. Ciężar cząsteczkowy matrycy wywiera mniejszy wpływ na eksfoliację MMT. Zaobserwowany wpływ powyższych czynników na skuteczność eksfoliacji wobec badanych kompatybilizatorów zinterpretowano różnicami lepkości tych ostatnich w procesie przygotowywania ocenianych układów.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, polipropylen, montmorylonit, eksfoliacja (rozwarstwianie), kompatybilizatory

J. Morawiec, A. Pawlak, M. Slouf, A. Gałęski, E. Piórkowska (976.4 KB)
Wpływ typu kompatybilizatora, ciężaru cząsteczkowego polipropylenu i kolejności mieszania składników na eksfoliację montmoryloinitu w nanokompozytach (j. ang.)