English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

C. Kummerlöwe, N. Vennemann, S. Pieper, A. Siebert, Y. Nakaramontri

Otrzymywanie i właściwości kompozytów kauczuku naturalnego i epoksydowanego kauczuku

naturalnego napełnionych nanorurkami węglowymi (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 811


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.811

Streszczenie

Otrzymywano kompozyty kauczuku naturalnego (NR) i epoksydowanego kauczuku naturalnego (ENR) z nanorurkami węglowymi (CNT) w procesie bezpośredniego mieszania składników w stanie stopionym. Stabilność dyspersji CNT oceniano na podstawie wartości elektrycznego progu perkolacji wytworzonych kompozytów. Stwierdzono, że kompozyty na bazie bardziej polarnego epoksydowanego kauczuku naturalnego wykazują niższy elektryczny próg perkolacji niż kompozyty otrzymane z udziałem kauczuku naturalnego. Wykazano, że nanorurki węglowe są lepiej zdyspergowane w nanokompozytach wytworzonych w dwuetapowym procesie, obejmującym mieszanie i walcowanie. Wpływ dodatku nanorurek węglowych na czas wulkanizacji i czas sieciowania kompozytów na bazie kauczuków naturalnych wyznaczano za pomocą reometru oscylacyjnego oraz metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Gęstość usieciowania kompozytów oceniano na podstawie pomiarów pęcznienia równowagowego, a także krzywych histerezy w teście rozciągania. Zaobserwowano istotny wzrost gęstości usieciowania kompozytów wraz ze wzrostem zawartości CNT. Metodą DSC oceniano też przewodność cieplną. Niewielki dodatek nanorurek węglowych do kauczuków powodował zauważalne zwiększenie przewodności cieplnej, limitowane jednak przez opór cieplny na granicy faz między nanorurkami węglowymi a matrycą kauczuku naturalnego.


Słowa kluczowe: kompozyty z udziałem nanorurek węglowych, kauczuk naturalny, próg perkolacji, przewodność cieplna


e-mail: c.kummerloewe@hs-osnabrueck.de

C. Kummerlöwe, N. Vennemann, S. Pieper, A. Siebert, Y. Nakaramontri (283.8 KB)
Otrzymywanie i właściwości kompozytów kauczuku naturalnego i epoksydowanego kauczuku naturalnego napełnionych nanorurkami węglowymi (j. ang.)